doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  | Aktuálně  |  Podklady pro studenty  |  Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  |  Termíny zkoušek  |  Kontakt

Publikační činnost: (vybrané publikace)

ŠUCHA, Matúš, et al.: Dopravně-psychlogické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů. In: Vědeckotechnický sborník Českých drah 44 (2017). Praha : Generální ředitelství Českých drah, 2017. s. 38-57. ISSN 1214 - 9047

DRDLA, Pavel. Vybraný nástroj komunitní navigace mezi řidiči. In: Verejná osobná doprava 2017. Bratislava : Kongres studio, 2017. s. 144-147. ISBN 978-80-89565-33-7.

DRDLA, Pavel. Mýtné systémy ve městech a jejich využití. In: Verejná osobná doprava 2017. Bratislava : Kongres studio, 2017. s. 80-85. ISBN 978-80-89565-33-7.

DRDLA, Pavel.  Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy. Nová železniční technika: nové železniční trendy. 2017, 25(3): 18-23. ISSN 1210-3942.

DRDLA, Pavel. Vybrané obecné aspekty příměstské železniční dopravy. Nová železniční technika: nové železniční trendy. 2017, 25(2): 18-22. ISSN 1210-3942.

DRDLA, Pavel. Posouzení souladu standardů integrovaných dopravních systémů se standardy kvality Českých drah. Nová železniční technika: nové železniční trendy. 2016, 24(5): 21-24. ISSN 1210-3942.

DRDLA, Pavel. Zatraktivnění MHD ve Žďáru nad Sázavou. In: Verejná osobná doprava 2016. Bratislava : Kongres studio, 2016. s. 47-52. ISBN 978-80-89565-26-9.

DRDLA, Pavel, HUJÍČEK, Jan. Bezbariérová přístupnost MHD v Kolíně. In: Verejná osobná doprava 2016. Bratislava : Kongres studio, 2016. s. 164-169. ISBN 978-80-89565-26-9.

ŠIROKÝ, Jaromír, et al. Technologie dopravy. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 281 s. ISBN 978-80-7560-017-2.

LEDVINOVÁ, Michaela, DRDLA, Pavel, JIRSA, Vojtěch. Studie posouzení dopravy na sídlišti „Žďár nad Sázavou 6“. Výzkumná zpráva pro město Žďár nad Sázavou, zakázka číslo 0910/15. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016

DRDLA, Pavel, et al. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. Výzkumná zpráva pro Správu železniční dopravní cestu, s.o., zakázka číslo S 10462/2015-O8. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016

DRDLA, Pavel. Integrace veřejné dopravy v zahraničí. In: Verejná osobná doprava 2015. Bratislava : Kongres studio, 2015. s. 156-160. ISBN 978-80-89565-20-7.

DRDLA, Pavel, POSPÍŠIL, Otto. Problematika spojů na objednání a podmínečně provozovaných spojů v České republice. In: Verejná osobná doprava 2015. Bratislava : Kongres studio, 2015. s. 125-131. ISBN 978-80-89565-20-7

DRDLA, Pavel. Integrace veřejné dopravy v zahraničí. In: Verejná osobná doprava 2015. Bratislava : Kongres studio, 2015. s. 156-160. ISBN 978-80-89565-20-7.

BULÍČEK, Josef, DRDLA, Pavel. Quality of Urban Public Transport Websites According to Extent of Provided Information. Transport. 2015, 30(2): 202-216. DOI: 10.3846/16484142.2015.1048721. ISSN 1648-4142. (Impact Factor: 0,529)

ŠIROKÝ, Jaromír, et al. Technologie dopravy. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. 281 s. ISBN 978-80-7395-805-3.

DRDLA, Pavel. QR jízdenka pro integrovaný dopravní systém. In: Verejná osobná doprava 2014. Bratislava : Kongres studio, 2014. s. 103-106. ISBN 978-80-89565-15-3.

DRDLA, Pavel. Problematika přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci dopravních plánů krajů České republiky. In: Verejná osobná doprava 2014. Bratislava : Kongres studio, 2014. s. 121-124. ISBN 978-80-89565-15-3.

DRDLA, Pavel. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2014. 412 s. ISBN 978-80-7395-787-2.

DRDLA, Pavel, KLEPRLÍK, Jaroslav. Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů České republiky. In: Verejná osobná doprava 2013. Bratislava : Kongres studio, 2013. s. 47-52. ISBN 978-80-89565-10-8.

DRDLA, Pavel. Aplikace zásad přístupnosti internetových stránek pro veřejnou dopravu osobám se zrakovým postižením. In: Verejná osobná doprava 2013. Bratislava : Kongres studio, 2013. s. 145-146. ISBN 978-80-89565-10-8.

DRDLA, Pavel, BULÍČEK, Josef. Information System for Integrated Passenger Transport Systems. In: Scientific Papers of the University of Pardubice 2012 : The Jan Perner Transport Faculty. Pardubice : Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2013. Series B. s. 255-265. ISSN 1211-6610.

ŠIROKÝ, Jaromír, et al. Technologie dopravy. upr. vyd. Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2013. 282 s. ISBN 978-80-86530-91-8.

DRDLA, Pavel. Osobní doprava. 1. vyd. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2013. 112 s. Studijní opora. ISBN 978-80-7395-593-9.

DRDLA, Pavel, BULÍČEK, Josef. Crisis Situations in Urban Public Transport. Perner´s Contacts. 2012, č. 28, s. 34-40. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel, ŘÍHA, Vojtěch. Projekt jednotné elektronické odbavovací karty pro integrovanou dopravu ve více krajích. In Verejná osobná doprava 2012. Bratislava : Kongres studio, 2012. s. 107-109. ISBN 978-80-89565-05-4.

DRDLA, Pavel. Úloha statni správy, samosprávy a dopravců při zakládání a činnosti IDS. In Verejná osobná doprava 2012. Bratislava : Kongres studio, 2012. s. 102-106. ISBN 978-80-89565-05-4.

DRDLA, Pavel, BULÍČEK, Josef. Fare Collection System in Integrated Public Passenger Transport Systems. Perner´s Contacts. 2012, č. 26, s. 22-33. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Organizátor integrovaného dopravního systému a jeho zakládání. Perner´s Contacts. 2012, č. 25, s. 34-40. ISSN 1801-674X.

MOJŽÍŠ, Vlastislav a kol. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice : Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395-452-9.

DRDLA, Pavel. Information Tools for Integrated Public Passenger Transport. Perner´s Contacts. 2011, č. 24, s. 74-79. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Informační systém integrovaného dopravního systému. Perner´s Contacts. 2011, č. 23, s. 47-54. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Nová legislativní úprava standardů kvality a bezpečnosti při přepravě cestujících v České republice. In Verejná osobná doprava 2011. Bratislava : Kongres studio, 2011. s. 16-19. ISBN 978-80-970356-9-3.

DRDLA, Pavel. Stavební úpravy zastávek jako preferenční nástroj městské hromadné dopravy. In Verejná osobná doprava 2011. Bratislava : Kongres studio, 2011. s. 63-66. ISBN 978-80-970356-9-3.

ŠIROKÝ, Jaromír, et al. Technologie dopravy. 4. rozš. vyd. Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2011. 248 s. ISBN 978-80-86530-78-9

DRDLA, Pavel. Development Stages of Formation of Integrated Transport Systems. Perner´s Contacts. 2011, č. 22, s. 24-28. ISSN 1801-674X.

SCHÖDLBAUER, Jan, DRDLA, Pavel. Organizační struktura integrovaných dopravních systémů a kontrolní systém dopravní obslužnosti. Perner´s Contacts. 2011, č. 21, s. 319-327. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Posouzení právní formy organizátora dopravní obslužnosti a doporučení vhodné varianty. Perner´s Contacts. 2011, č. 21, s. 75-83. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel, BULÍČEK, Josef. The Experiences with Utilizing of Public Relations in the Urban Public Transport Systems. In: Scientific Papers of the University of Pardubice 2009 : The Jan Perner Transport Faculty. Pardubice : Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2010. Series B. s. 87-102. ISSN 1211-6610.

MOLKOVÁ, Tatiana, et al. Kapacita železničních tratí.  1. vyd.  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7395-317-1.

CEMPÍREK, Václav, et al.  Optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy. Úloha výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy číslo CG932/019/520. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. 

DRDLA, Pavel. Kraj Vysočina a integrovaný dopravní systém (2). Doprava. 2010, č. 5, s. 27-28. ISSN 0012-5520.

DRDLA, Pavel. Výběr zájmového území při tvorbě integrovaného dopravního systému. Perner´s Contacts. 2010, č. 19, s. 44-50. ISSN 1801-674X.

HRABÁČEK, Jan, DRDLA, Pavel. Organizátor integrovaného dopravního systému a jeho význam. Perner´s Contacts. 2010, č. 19, s. 75-83. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Důvody vytváření integrovaných dopravních systémů a přínosy pro jeho účastníky. In Uživatel v dopravním systému a hodnota dopravních služeb. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7395-330-0.

DRDLA, Pavel. Složky integrovaných dopravních systémů a integrace jejich podsystémů. In Uživatel v dopravním systému a hodnota dopravních služeb. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s. 71-79. ISBN 978-80-7395-330-0.

ŽEMLIČKA, Zdeněk, et al. Doprava a přeprava - 2. díl. 1. vyd. Praha : Nadatur, 2010. 207 s. ISBN 978-80-7270-036-3.

DRDLA, Pavel. Vznik krajského IDS ve vybraném kraji České republiky. In Verejná osobná doprava 2010. Bratislava : Kongres studio, 2010. s. 37-39. ISBN 978-80-970356-1-7.

DRDLA, Pavel. Analýza přestupních vazeb periodické železniční osobní dopravy. In Verejná osobná doprava 2010. Bratislava : Kongres studio, 2010. s. 133-137. ISBN 978-80-970356-1-7.

DRDLA, Pavel. Informace o integrovaných dopravních systémech na internetu. Doprava. 2010, č. 2, s. 14-15. ISSN 0012-5520.

DRDLA, Pavel. Technologie systému přepravy drobných a kusových zásilek a její specifika. Perner´s Contacts. 2010, č. 17, s. 57-69. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Posouzení využití metodiky dopravních odporů. Perner´s Contacts. 2010, č. 17, s. 47-56. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. The Bar Codes and the Technology of Cargo Transport Systems for Packets and Small Individual Packages in the Czech Republic. Perner´s Contacts. 2009, č. 16, s. 78-83. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Interaktivní mapy veřejné dopravy jako progresivní nástroj v informovanosti cestujících. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. s. 44-49. ISBN 978-80-7395-181-8.

DRDLA, Pavel. Braessův paradox a jeho uplatnění v dopravě. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. s. 50-55. ISBN 978-80-7395-181-8.

DRDLA, Pavel. Periodická příměstská doprava a organizace dopravy na příměstských liniích. In Dopravní systémy 2009. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2009. s. 295-302. ISBN 978-80-86530-63-5.

DRDLA, Pavel. Alternativní zdroje energie v dopravě. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2009. s. 53-58. ISBN 978-80-86530-58-1.

DRDLA, Pavel. Prodloužení trasy A pražského metra v úseku Dejvická – Letiště Ruzyně. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2009. s. 59-64. ISBN 978-80-86530-58-1.

DRDLA, Pavel. Systémy integrace veřejné dopravy v České republice. In Zborník z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009. Žilina : Žilinská univerzita, 2009, díl I, s. 11-17. ISBN 978-80-554-0124-9. 

DRDLA, Pavel. Vývoj integrace veřejné dopravy v Kraji Vysočina. Perner´s Contacts. 2009, č. 14, s. 13-22. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Využití regresní analýzy v přestupních uzlech na železniční síti. Perner´s Contacts. 2009, č. 14, s. 23-29. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Změna legislativního rámce veřejných služeb pro přepravu cestujících. Perner´s Contacts. 2009, č. 13, s. 67-73. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Posuzování kvality systému MHD a její kvantifikace. Perner´s Contacts. 2009, č. 13, s. 59-66. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Nové způsoby vedení vozidel veřejné dopravy po dopravní cestě. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava : KONGRES management, 2009. s. 121-123. ISBN 978-80-89275-18-2.

DRDLA, Pavel. Nové evropské nařízení č. 1370/2007 a jeho dopad na veřejné služby v přepravě cestujících. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava : KONGRES management, 2009. s. 117-120. ISBN 978-80-89275-18-2.

DRDLA, Pavel. Public Relations in Stadtverkehr - Ergebnisse von Studien. Přednáška pro předmět „Verkehrspolitik“ na Universität Bremen. ERASMUS 2009.

DRDLA, Pavel. Tschechische und Slowakische Bahnen und ihrer europäische Vergleich. Přednáška pro předmět „Railways in Europe“ na Universität Bremen. ERASMUS 2009.

DRDLA, Pavel. Bezkontaktní vedení vozidel hromadné dopravy. Doprava. 2009, č. 1, s. 17-18. ISSN 0012-5520.

DRDLA, Pavel. IDS v České republice – srovnání a zvláštnosti. Perner´s Contacts. 2008, č. 12, s. 69-74. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. CNG a jeho využití v osobní dopravě. Perner´s Contacts. 2008, č. 12, s. 75-80. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Návrh spojení Praha - Letiště Praha - Kladno. Perner´s Contacts. 2008, č. 11, s. 21-25. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Systémy City-Bike jako alternativa v přemísťovacích procesech. Perner´s Contacts. 2008, č. 11, s. 26-31. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. AIRCON – navrhovaný systém pro obsluhu části pražské aglomerace. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. s. 15-19. ISBN 978-80-86530-50-5.

DRDLA, Pavel. Železniční stanice Praha Masarykovo nádraží a dopravní obslužnost středních Čech. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-86530-50-5.

MATUŠKA, Jaroslav, DRDLA, Pavel. Dojíždění do zaměstnání s vlivem na volbu dopravního systému. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. s. 5-9. ISBN 978-80-86530-50-5.

DRDLA, Pavel. Kraj Vysočina a integrovaný dopravní systém. Doprava. 2008, č. 4, s. 18-19. ISSN 0012-5520.

DRDLA, Pavel. Skupiny činitelů s vlivem na MHD. In Verejná osobná doprava 2008. Bratislava : KONGRES management, 2008. s. 173-176. ISBN 978-80-89275-12-0.

DRDLA, Pavel. Charakteristika a specifika integrovaných dopravních systémů v České republice. In Verejná osobná doprava 2008. Bratislava : KONGRES management, 2008. s. 167-172. ISBN 978-80-89275-12-0.

DRDLA, Pavel, FUCHS, Pavel, SOUŠEK, Radovan. Záměr a možnosti posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí. In Krizové stavy a doprava : 8. mezinárodní odborně-vědecká konference. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2008. s. 10-13. ISBN 978-80-86530-49-9.

DRDLA, Pavel. Formy nabídky v diferencovaném systému dopravní obsluhy. Perner´s Contacts. 2008, č. 9, s. 29-37. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Technologická koncepce car-sharingu. Perner´s Contacts. 2008, č. 9, s. 20-28. ISSN 1801-674X.

Kolektiv autorů. Teorie dopravních systémů. Brno : Tribun EU, 2008. ISBN 978-80-7399-347-4. Marketingový koncept pro zavedení systému městské autobusové dopravy překračujícího hranice města, s. 183-189.

Kolektiv autorů. Teorie dopravních systémů. Brno : Tribun EU, 2008. ISBN 978-80-7399-347-4. Hranice informací pro cestující - empirický výzkum informačních potřeb, s. 173-181.

MATUŠKA, Jaroslav, et al.  Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy. Úloha výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy číslo 1F54E/039/520. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. 

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al.  Podmínky pro přijetí regulačních opatření, kterými se za krizových stavů mění způsob řízení a organizace dopravy České republiky a podmínky pro omezení nebo zákaz provozu v oblasti dopravy České republiky za krizových stavů. Úloha výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy číslo 1F54E/066/030. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. 

CEMPÍREK, Václav, ŠIROKÝ, Jaromír, SEIDLOVÁ, Andrea, DRDLA, Pavel. Návrh na úpravu stávajících právních předpisů souvisejících s krizovým řízením v dopravě. Perner´s Contacts. 2007, č. 7, s. 4-7. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Zohlednění krizových regulačních opatření v dopravě v připravovaném Zákonu o veřejné dopravě. In Verejná osobná doprava 2007. Bratislava : KONGRES management, 2007. s. 161-163. ISBN 978-80-89275-09-0.

DRDLA, Pavel. Alternativní možnosti dopravní obsluhy v příměstských aglomeracích. In Verejná osobná doprava 2007. Bratislava : KONGRES management, 2007. s. 119-124. ISBN 978-80-89275-09-0.

SEIDLOVÁ, Andrea, DRDLA, Pavel, KLEPRLÍK, Jaroslav. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska. In: LOGVD-2007 : 10. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina : Žilinská univerzita, 2007. s. 195-198. ISBN 978-80-8070-763-7.

DRDLA, Pavel. Car-sharing – teorie a praktické využití. In: Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. s. 38-44. ISBN 978-80-7395-006-4.

DRDLA, Pavel. Zkušenosti ze způsobů srovnávání webů městské autobusové dopravy v německy mluvících zemích. In: Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. s. 29-37. ISBN 978-80-7395-006-4.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Změna pojetí bezpečnosti přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace po revizi ČSN 73 6425-1. In: Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. s. 25-28. ISBN 978-80-7395-006-4.

DRDLA, Pavel, SOUŠEK, Radovan. Analýza vztahu návrhu Zákona o veřejné dopravě a problematiky krizových regulačních opatření v dopravě. In Krizové stavy a doprava : 7. odborná konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2007. s. 20-22. ISBN 80-86530-42-6.

DRDLA, Pavel. Diferencované způsoby obsluhy ve veřejné osobní příměstské dopravě – od nasazení taxi k řízené mobilitě. Perner´s Contacts. 2007, č. 6, s. 18-23. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Koncepce dvousystémového vozidla umožňujícího bezpřestupovou vazbu extravilánu a intravilánu města Karlsruhe. Perner´s Contacts. 2007, č. 6, s. 12-17. ISSN 1801-674X.

DRDLA, Pavel. Zastávkový mys – nový trend v provozu MHD. In Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. s. 85-90. ISBN 978-80-7194-927-5.

DRDLA, Pavel. Faktory ovlivňující městskou hromadnou dopravu. In Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. s. 79-83. ISBN 978-80-7194-927-5.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Optimalizace sítí a síťových procesů : grantový projekt GA ČR 103/05/2043. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006.

DRDLA, Pavel. Optimalizace periodické dopravy v příměstských aglomeracích. Pardubice, 2006. 129 s., obr. příl. Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Habilitační práce.

DRDLA, Pavel. Vedení a sladění návazností linek MHD pro plošné pokrytí území města či městské aglomerace. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 39-44. ISBN 978-80-01-03657-0.

DRDLA, Pavel. Návaznosti a technologické postupy v dopravních uzlech v rámci periodické dopravy. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 30-38. ISBN 978-80-01-03657-0.

DRDLA, Pavel. Statische Fahrgastinformation bleibt auch künftig wichtig. In Der Nahverkehr. 2006, vol. 24, no. 11, s. 66-68. ISSN 0722-8287.

DRDLA, Pavel. Web jako jeden z prostředků informovanosti cestujících v oblasti MHD. In Aktuální problémy v dopravě. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2006. s. 33-35. ISBN 80-86530-33-7.

DRDLA, Pavel. Prostorová a časová provázanost veřejné dopravy včetně flexibility dopravních systémů v městských aglomeracích. In Aktuální problémy v dopravě. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2006. s. 29-32. ISBN 80-86530-33-7.

DRDLA, Pavel. Charakteristika a požadavky kladené na významné přestupní body v MHD. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava : KONGRES management, 2006. s. 157-161. ISBN 80-969365-9-X.

DRDLA, Pavel. Informační nástroje a zabezpečení informací v MHD. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava : KONGRES management, 2006. s. 151-156. ISBN 80-969365-9-X.

DRDLA, Pavel. Přímé nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti městské autobusové dopravy na přepravním trhu. In 4. mezinárodní konference. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s. 497-502. ISBN 80-7194-880-2.

DRDLA, Pavel. Informace a informační nástroje v městské hromadné dopravě. In 4. mezinárodní konference. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s. 491-496. ISBN 80-7194-880-2.

DRDLA, Pavel. Charakteristika mimořádných situací v městské hromadné dopravě. In 4. mezinárodní konference. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s. 365-370. ISBN 80-7194-880-2.

ČTVRTEČKOVÁ, Soňa, DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Bezbariérové prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech. Doprava. 2006, č. 2, s. 26-28. ISSN 0012-5520.

DRDLA, Pavel, HRABÁČEK, Jan. Methodik-Modell der Flächenbedienungsreduktion während der Krisenzustände. In: Scientific Papers of the University of Pardubice 2005 : The Jan Perner Transport Faculty. Pardubice : Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006. Series B. s. 79-88. ISBN 80-7194-883-7. ISSN 1211-6610.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Přístupnost veřejné dopravy pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. In: EURNEX - Žel 2006. Žilina : Žilinská univerzita, 2006. Part 3, s. 66-69. ISBN 80-8070-551-8.

DRDLA, Pavel, SOUŠEK, Radovan, SOUŠKOVÁ, Judita. Marketingové nástroje v oblasti městské hromadné dopravy ve vztahu k veřejnosti a jejich interakce k okolí. Podniková ekonomika a manažment. 2006, č. 1, s. 38-40. ISSN 1336-5878.

DRDLA, Pavel. Návrh metody sdružování hran do dopravních linií u linkotvorby pro Integrované taktové jízdní řády. In Dopravní systémy 2005. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. s. 24-29. ISBN 80-7194-805-5.

DRDLA, Pavel. Krizové situace a návrh metodiky redukce dopravní obsluhy. In Dopravní systémy 2005. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. s. 17-23. ISBN 80-7194-805-5.

DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava. 1. vyd. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s. Skripta DFJP. ISBN 80-7194-804-7.

DRDLA, Pavel, et al. Aplikace dotazníků jako jednoho z nástrojů marketingové koncepce v městské autobusové dopravě. Podniková ekonomika a manažment. 2005, č. 3, s. 31-35. ISSN 1336-5878.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Pevné informační prvky pro cestující veřejnost v MHD. In INFOTRANS 2005 : informační technologie v dopravě a logistice. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. s. 53-58. ISBN 80-7194-792-X.

MALOCHOVÁ, Daniela, DRDLA, Pavel. Aspekty systému P+R z hlediska cestujícího. In 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : KONGRES management, 2005. s. 145-149. ISBN 80-969365-0-6.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Statický městský mobiliář pro informovanost cestujících v rámci MHD. In 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : KONGRES management, 2005. s. 65-70. ISBN 80-969365-0-6.

DRDLA, Pavel, HRABÁČEK, Jan. Informovanost cestujících v MHD s využitím internetových prezentací. In 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : KONGRES management, 2005. s. 135-140. ISBN 80-969365-0-6.

DRDLA, Pavel, et al. Náležitosti webové prezentace dopravního podniku městské hromadné dopravy. Podniková ekonomika a manažment. 2005, č. 2, s. 8-14. ISSN 1336-5878.

DRDLA, Pavel, HRABÁČEK, Jan, MALOCHOVÁ, Daniela. Krisenzustände und Konzept des Methodischen Modells der Flächenbedienungsreduktion. In TRANSCOM 2005 : 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina : Žilinská univerzita, 2005. Part 1. s. 101-106. ISBN 80-8070-413-9.

DRDLA, Pavel, MALOCHOVÁ, Daniela, HRABÁČEK, Jan. Die Vergleichung der Marketing-Instrument-Applikation für die Stadtbus-Systemen. In TRANSCOM 2005 : 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina : Žilinská univerzita, 2005. Part 1. s. 97-100. ISBN 80-8070-413-9.

DRDLA, Pavel, MALOCHOVÁ, Daniela. Die Instrumente des Marketingseinflusses zu die Umgebung des Stadtverkehrs. In TRANSCOM 2005 : 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina : Žilinská univerzita, 2005. Part 1. s. 93-96. ISBN 80-8070-413-9.

SOUŠEK, Radovan, et al. Návrh koncepce pro sledované přepravy a její využití z hlediska připravovaného Komplexního plánu řízení železniční dopravy. In CATE 2005. Brno : Univerzita obrany, 2005. s. 204-207. ISBN 80-7231-012-7.

DRDLA, Pavel, HRABÁČEK, Jan. Web Site Contents of Municipal Transport Undertaking as a Modern Communication Tool for Enhancing Quality of Transport Services. Komunikácie : Communications. 2005, vol. 7, no. 2, s. 46-48. ISSN 1335-4205.

DRDLA, Pavel, et al. Analýza marketingových nástrojů uplatňovaných v městské autobusové dopravě pomocí sestaveného dotazníku. In Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha : ČVUT Praha, 2005. s. 23. ISBN 80-01-03249-3.

DRDLA, Pavel, et al. Internetové prezentace dopravních podniků městské hromadné dopravy - struktura, požadavky, náležitosti. In Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha : ČVUT Praha, 2005. s. 24. ISBN 80-01-03249-3.

Kolektiv řešitelů. Interakce dopravních prostředků a dopravní cesty. Výzkumný záměr MSM 255100002. Pardubice : Univerzita Pardubice 2004.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Tvorba integrovaného dopravního systému Pardubického kraje. Studie pro Krajský úřad Pardubického kraje. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Nástroje k dosažení potřebné kvality a konkurenceschopnosti systému městské hromadné dopravy. In 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 71-75. ISBN 80-233-0498-4.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Práce s veřejností a tzv. veřejné záležitosti v městské hromadné dopravě. In 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 92-94. ISBN 80-233-0498-4.

DRDLA, Pavel. Mimořádné situace v MHD a související informace na internetu. In LOGVD-2004 : 7. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina : Žilinská univerzita, 2004. s. 51-54. ISBN 80-8070-319-1.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav, MRZENA, Rudolf. Change Points in Integrated Systems of Public Transport. In Politechnika Warszawska - Wydzial Transportu, Polska Akademia Nauk - Komitet Transportu. The Transport of the 21st Century : International Scientific Conference 2004. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. s. 89-92.

DRDLA, Pavel. Internet jako informační nástroj při mimořádných situacích v městské hromadné dopravě. In Krizové stavy a doprava : 4. odborná konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004. s. 31-33. ISBN 80-86530-20-5.

DRDLA, Pavel. Síťový charakter linkové obsluhy u dopravy kyvadlového charakteru. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 5. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-21. ISBN 80-7194-675-3.

DRDLA, Pavel. Optimalizace technologických postupů v uzlech typu "X", "Y" a "psí". In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 5. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. s. 11-18. ISBN 80-7194-675-3.

DRDLA, Pavel. Zur Charakteristik des Verkehrs in der Tschechischen Republik - einem neuen Mitglied der Europäischen Union. Přednáška na "Institut für Strassen- und Eisenbahnwesen", Universität Karlsruhe. SOKRATES – ERASMUS 2004.

VONKA, Jaroslav, et al. Osobní doprava. 2. zkrác. vyd. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004. 162 s. Skripta DFJP. ISBN 80-7194-630-3.

DRDLA, Pavel, MALOCHOVÁ, Daniela. „Die Arbeit mit der Öffentlichkeit“ und „die Öffentlichangelegenheiten“ im Stadtverkehr. In Perner’s Contact 2004. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. s. 140-144. ISBN 80-7194-633-8.

DRDLA, Pavel. Struktura a zvyšování kvality nabídky elektronických informačních nástrojů v městské hromadné dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 41 s. Interní grant UPa.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Organizace dopravní obsluhy území. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. 118 s. ISBN 80-7194-587-0.

DRDLA, Pavel, JOZA, Jan, MATUŠKA, Jaroslav. Přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. In Zdravotně postižení : programy pro 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2003. s. 96-101. ISBN 80-7041-834-8.

DRDLA, Pavel, SOUŠEK, Radovan, KUJALOVÁ, Judita. Metodika redukce dopravní obsluhy v krizových situacích. In LOGVD-2003 : 6. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina : Žilinská univerzita, 2003. s. 16-21. ISBN 80-8070-168-7.

MATUŠKA, Jaroslav, DRDLA, Pavel. Přestupní uzly v integrovaném systému veřejné osobní dopravy. In CZ-Intermodal 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s. 96-101. ISBN 80-7194-571-4.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Charakteristika elektronických informačních nástrojů používaných v MHD. In CZ-Intermodal 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s. 20-25. ISBN 80-7194-571-4.

DRDLA, Pavel. Problematika krizového řízení u podniku MHD. In 3. vědecká konference : nové trendy v dopravě a telekomunikacích. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. Díl II. s. 153-156. ISBN 80-7194-566-8.

DRDLA, Pavel. Integrované taktové jízdní řády – návrh metodiky linkotvorby pro dopravní linie. In 3. vědecká konference : nové trendy v dopravě a telekomunikacích. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. Díl II. s. 199-203. ISBN 80-7194-566-8.

DRDLA, Pavel, KUJALOVÁ, Judita, SOUŠEK, Radovan. Rozhodování v krizových situacích u podniků MHD. In Krizové stavy a doprava : 3. odborná konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. s. 8-11. ISBN 80-86530-12-4.

DRDLA, Pavel. Informovanost cestujících v MHD. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 4. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. s. 49-54. ISBN 80-7194-551-X.

DRDLA, Pavel. Public Relations a Public Affairs u MHD. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 4. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s. 45-48. ISBN 80-7194-551-X.

DRDLA, Pavel, MATUŠKA, Jaroslav. Elektronické informační nástroje užívané při dopravní obsluze územních celků, především v rámci MHD. In 6. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. s. 82-86. ISBN 80-223-0485-2.

DRDLA, Pavel. Dopravní obsluha území – návrh zásad linkotvorby u Integrovaných taktových jízdních řádů. In 6. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. s. 138-142. ISBN 80-223-0485-2.

DRDLA, Pavel, KUJALOVÁ, Judita. Krizové stavy v městské hromadné dopravě. In Krizový management v dopravě a státní správě. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. s. 22-25. ISBN 80-86530-10-9.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Přepravní průzkum v přednádražním prostoru železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží a grafická prezentace navrženého systému veřejné hromadné dopravy. Studie pro Magistrát města Hradec Králové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Kvalita dopravních a přepravních procesů. 1. vyd. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. 176 s. ISBN 80-86530-09-4.

DRDLA, Pavel. Linkotvorba pomocí sdružování hran do dopravních linií u Integrovaných taktových jízdních řádů. In Perner’s Contact 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. I. díl. s. 55-64. ISBN 80-7194-522-6.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Projekt organizace a financování veřejné hromadné přepravy osob ve městě Pardubice a příměstských částech po 1.1.2003. Studie pro Magistrát města Pardubic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. 

ČERNÝ, Jan, DRDLA, Pavel. Modely přizpůsobení taktového režimu výkyvům poptávky. In Generální ředitelství Českých drah. Vědeckotechnický sborník Českých drah 14 (2002). Praha : Nadatur, 2002. s. 35-41. ISSN 1211 - 2321.

DRDLA, Pavel, HÁDEK, Tomáš, MATUŠKA, Jaroslav. Kvalita systému „Městská hromadná doprava“ s ohledem na interakci dopravní prostředek – dopravní cesta. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 3. vědecká konference s mezinárodní účastí . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. s. 23-27. ISBN 80-7194-454-8.

DRDLA, Pavel. Optimalizace intervalové dopravy v příměstských aglomeracích : grantový projekt GA ČR číslo 103/00/D017. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002.

DRDLA, Pavel. Úprava technologie odbočné železniční stanice ve vztahu k osobní dopravě. In Žel 2002 : Railways on the Edge of the 3-rd Millennium. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. Part 2. s. 46-51. ISBN 80-7135-059-1.

DRDLA, Pavel. Die Problematik des öffentlichen Verkehrs in der Tschechischen Republik. Přednáška pro předmět „Technologie der Schienenbahnen“ na Universität Hannover. SOKRATES – ERASMUS 2002.

ČERNÝ, Jan, DRDLA, Pavel. Taktový režim v případě proměnlivé poptávky. In ŽEL AKTUEL 2002. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2002. s. 5. ISBN 80-86530-04-1.

DRDLA, Pavel. Optimalizace technologických postupů v jednoduchých železničních uzlech. In Perner’s Contact 2002. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. s. 19. ISBN 80-7194-408-4.

DRDLA, Pavel, MOLKOVÁ, Tatiana. The Description of Technology of System for Domestic Cargo Transport in Packets and Smallwares in the Czech Republic with Exploitation of Bar Codes. In TRANSCOM 2001 : 4-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. s. 55-58. ISBN 80-7100-846-X.

DRDLA, Pavel, CEMPÍREK, Václav. Transport Systems for Domestic Cargo Transport in Packets and Smallwares in the Czech Republic. In Politechnika Warszawska - Wydzial Transportu, Polska Akademia Nauk - Komitet Transportu. The Transport of the 21st Century : International Scientific Conference 2001. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. s. 309-312.

DRDLA, Pavel. Rozbor kritických míst, datové struktury a databáze kritických míst v městské (hromadné) dopravě. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 2. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. s. 21. ISBN 80-7194-342-8.

DRDLA, Pavel. Odbočná železniční stanice a návrh na optimalizaci technologických postupů. In 5. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2001. s. 102-106. ISBN 80-223-0470-4.

DRDLA, Pavel. Integrace systémů osobní dopravy v dopravních uzlech. In CZ-Intermodal 2001. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. s. 15. ISBN 80-7194-370-3.

CEMPÍREK, Václav, DRDLA, Pavel. Provozní technologie a využití systému odvalovacích kontejnerů (ACTS). In Žel ´01 : Railways on the Edge of the 3-rd Millennium. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. s. 244-250. ISBN 80-7135-055-9.

DRDLA, Pavel. Wachsender Ballungsraumverkehr in der Tschechischen Republik – Ansätze zur Angebotsverbesserung öffentlicher Nahverkehrssysteme. Přednáška pro předmět „Regionen und regionale Zusammenarbeit in Europa“ na Universität Osnabrück. SOKRATES – ERASMUS 2001.

VONKA, Jaroslav, et al. Osobní doprava. 1. vyd. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2001. 170 s. Skripta DFJP. ISBN 80-7194-320-7.

DRDLA, Pavel. Možnost využití čárového kódu v systémech přepravy drobných a kusových zásilek. In CZ-Intermodal 2000. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. s. 14. ISBN 80-7194-295-2.

ŠIROKÝ, Jaromír, DRDLA, Pavel. Nové způsoby dopravní obsluhy. In 4. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava : Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2000. s. 17-22. ISBN 80-233-0458-5.

DRDLA, Pavel. Kvalita v městské a příměstské dopravě. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 1. vědecká konference s mezinárodní účastí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. s. 16. ISBN 80-7194-259-6.

DRDLA, Pavel. Taktový grafikon vlakové dopravy na radiálních příměstských tratích v monocentrických aglomeracích. In Scientific Papers of the University of Pardubice 1999 : The Jan Perner Transport Faculty. Pardubice : Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2000. Series B. s. 223-230. ISBN 80-7194-283-9. ISSN 1211-6610.

ČERNÝ, Jan, et al.. Optimalizace dopravní obsluhy územních celků veřejnou osobní dopravou : grantový projekt GA ČR 103/97/0825. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 

DRDLA, Pavel. Model liniových dopravních systémů v příměstské dopravě. Pardubice, 1998. 121 s. , obr. příl. Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Vedoucí dizertační práce doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.

DRDLA, Pavel. Příměstská osobní doprava a liniový taktový grafikon vlakové dopravy v systémech s jedním centrem. In ŽEL ´98 : Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. s. 232-237. ISBN 80-7135-052-4.

DRDLA, Pavel. Model liniové intervalové příměstské dopravy. In MOSD 97. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. s. 143-148.

DRDLA, Pavel. Gegenwart, Zukunft und Perspektiven der Lokalbahnen in der Tschechischen Republik. In TRANSCOM ´97 : 2nd International Scientific Conference. Žilina : Žilinská univerzita, 1997. Part 1, s. 103-107. ISBN 80-7100-415-4.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Teoretické základy technologie a řízení kombinované dopravy : grantový projekt GA ČR 103/94/1394. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997.

DRDLA, Pavel. Význam motivace pro učení. Závěrečná zpráva Doplňujícího pedagogického studia. Pardubice, 1996. 37 s. Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Vedoucí závěrečné práce doc. PhDr. Zdeněk Holubář, CSc.

DRDLA, Pavel. Betrachtung über heutigen Stand und Perspektiven weiteres Verkehrs den Lokalstrecken in der Tschechischen Republik. In Aktuelle Probleme im Transport. Berlin: N.H.Style, 1996. s. 29-32.

MOJŽÍŠ, Vlastislav, et al. Automatizace činnosti na DZZ a jeho interakce s jinými systémy. Studie pro AŽD Praha č. 1/95AŽD. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1995. 

DRDLA, Pavel. Rentabilita a zefektivnění železničního provozu v úseku Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem. Pardubice, 1995. 70 s. , obr. příl. Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra technologie a řízení dopravy. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.

Poslední aktualizace stránky: 29. 11. 2017